O MNIE


Witam na mojej stronie


Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej definiuje ochronę przeciwpożarową jako zespół przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu jest obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu, którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Jako rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, czyli osoba z odpowiednim przygotowaniem zawodowym polegającym na znajomości przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, dotyczących ochrony przeciwpożarowej, umiejętności stosowania zawartych w nich wymagań oraz doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań, której zasób wiedzy został zweryfikowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, oferuję Państwu moje usługi związane z inżynierią zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz szeroko rozumianymi usługami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku pytań proszę o kontakt.